komora hiperbaryczna sklep

Komory hiperbaryczne OxyBed 

Fir­ma Oxy­Bed jest dostaw­cą inno­wa­cyj­nych mięk­kich komór Hiper­ba­rycz­nych. Każ­da komo­ra prze­cho­dzi sze­reg rygo­ry­stycz­nych testów dzię­ki cze­mu zapew­nia­my naj­wyż­szy poziom jako­ści i bez­pie­czeń­stwa. Komo­ry Oxy­bed są w peł­ni bez­piecz­ne i łatwe w obsłudze.

Jeste­śmy naj­lep­szym przy­kła­dem na to jak Tera­pia Hiper­ba­rycz­na korzyst­nie wpły­wa na two­je zdro­wie, uro­dę, samo­po­czu­cie i – co za tym idzie – na jakość two­je­go życia. Zachę­ca­my do wizy­ty w naszym show­ro­om w Gdań­sku, któ­re jest jed­no­cze­śnie pręż­nie dzia­ła­ją­cym stu­dio. Prze­ko­naj się oso­bi­ście o wyso­kiej jako­ści komór hiper­ba­rycz­nych OxyBed.

Komory Hiperbaryczne OxyBed mogą uzupełnić ofertę wielu miejsc

Oferta

OxyBed MIDI

Komo­ra hiper­ba­rycz­na do użyt­ku domo­we­go lub komer­cyj­ne­go. Dzię­ki swo­jej budo­wie oraz wiel­ko­ści świet­nie nada­je się do sesji dla osób ocze­ku­ją­cych połą­cze­nia wygo­dy z funk­cjo­nal­no­ścią. Komo­ra wypo­sa­żo­na jest w osiem okien, dzię­ki cze­mu nie tra­cisz kon­tak­tu z tym, co dzie­je się na zewnątrz.

OxyBed MAXI

Abso­lut­ny best­sel­ler wśród naszych komór. Świet­nie nada­je się do użyt­ku komer­cyj­ne­go. Dzię­ki swo­im roz­mia­rom zapew­nia naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym dosta­tecz­ną ilość miej­sca oraz poczu­cie kom­for­tu. Spo­koj­nie pomie­ści dwie oso­by, np. dziec­ko wraz z opie­ku­nem. Uwiel­bia­na przez oso­by aktyw­nie fizycz­nie. Sesje w tej komo­rze zapew­nia­ją poczu­cie bez­pie­czeń­stwa oraz pożą­da­ne efek­ty naj­bar­dziej wymagającym.

sklep z komorą ciśnieniową

OxyBed KOMFORT

Ta komo­ra to dosko­na­ły wybór dla osób pre­fe­ru­ją­cych pozy­cję sie­dzą­cą zamiast leżą­cej pod­czas sesji. Dosko­na­le łączy funk­cjo­nal­ność z kom­for­tem. Dzię­ki swo­im gaba­ry­tom nie zaj­mu­je wie­le miej­sca. Wyko­na­na z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów. Jest łatwa w transporcie.

OxyBed MIDI STEEL

Komo­ra hiper­ba­rycz­na prze­zna­czo­na do użyt­ku komer­cyj­ne­go. Zbu­do­wa­na z trwa­łej meta­lo­wej kon­struk­cji, zapew­nia bez­pro­ble­mo­we użyt­ko­wa­nie na dłu­gie lata. Posia­da jed­no, duże prze­stron­ne okno oraz sys­tem inter­com do poro­zu­mie­wa­nia się z obsłu­gą na zewnątrz. Ciśnie­nie robo­cze 1,5 ATA.

OxyBed MAXI STEEL

Podob­nie jak jej mniej­sza wer­sja zbu­do­wa­na z trwa­łe­go meta­lu. Dzię­ki swo­im gaba­ry­tom pomie­ści dwie oso­by, zapew­nia­jąc im poczu­cie wygo­dy i kom­for­tu. Wypo­sa­żo­na w 5- lub 10-litro­wy kon­cen­tra­tor tle­nu. Gwa­ran­tu­je „zanu­rze­nie” rów­ne war­to­ści 1,5 ATA.

Podob­nie jak jej mniej­sza wer­sja zbu­do­wa­na z trwa­łe­go meta­lu. Dzię­ki swo­im gaba­ry­tom pomie­ści dwie oso­by, zapew­nia­jąc im poczu­cie wygo­dy i kom­for­tu. Gwa­ran­tu­je „zanu­rze­nie” rów­ne war­to­ści 1,5 ATA.

Wszystkie komory OxyBed zawierają w zestawie:

Nasze komo­ry zbu­do­wa­ne są z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów. Są połą­cze­niem bez­pie­czeń­stwa oraz kom­for­tu w użyt­ko­wa­niu. Swo­ją funk­cjo­nal­no­ścią oraz wyglą­dem dopa­su­ją się do każ­de­go rodza­ju pomieszczenia.

Zapraszamy do nas!

Kontakt

Jeśli masz wąt­pli­wo­ści, jak możesz wyko­rzy­stać komo­ry hiper­ba­rycz­ne w swo­im biz­ne­sie, to zapra­sza­my do kon­tak­tu z nami. 

Współ­pra­cu­je­my z naj­lep­szy­mi agen­cja­mi rekla­mo­wy­mi oraz ludź­mi od mar­ke­tin­gu, któ­rzy chęt­nie wspo­mo­gą Cię w dzia­ła­niach. Jeśli będzie zain­te­re­so­wa­nie współ­pra­cą, chęt­nie podzie­li­my się kontaktami.

Dane oso­bo­we poda­ne w for­mu­la­rzu będą prze­twa­rza­ne w celu obsłu­gi Two­je­go zapy­ta­nia, a ich admi­ni­stra­to­rem będzie Oxy­Bed, Bole­sła­wa Chro­bre­go 79 C, 80 – 414 Gdańsk, NIP 7731897362. Szcze­gó­ły: poli­ty­ka pry­wat­no­ści.

Fundusze Europejskie

Tytuł pro­jek­tu:

Opra­co­wa­nie pro­jek­tu wzor­ni­cze­go dla inno­wa­cyj­nej mięk­kiej kap­su­ły (komo­ry) hiper­ba­rycz­nej dosto­so­wa­nej dla osób niepełnosprawnych

Cel i pla­no­wa­ny efekt projektu:

Celem pro­jek­tu jest wdro­że­nie nowe­go autor­skie­go pro­duk­tu w posta­ci mięk­kiej komo­ry hiper­ba­rycz­nej przy­sto­so­wa­nej dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, dzię­ki któ­rej wyeli­mi­no­wa­na zosta­nie barie­ra dostę­pu dla osób nie­peł­no­spraw­nych chcą­cych korzy­stać z tlenoterapii.

Mie­rzal­ne efek­ty reali­za­cji pro­jek­tu
Licz­ba przed­się­biorstw korzy­sta­ją­cych z usług dorad­czych zwią­za­nych z opra­co­wa­niem lub wdro­że­niem nowe­go lub zna­czą­co ulep­szo­ne­go pro­duk­tu lub nowe­go pro­jek­tu wzor­ni­cze­go – 1
Licz­ba wdro­żo­nych nowych pro­jek­tów wzor­ni­czych – 1

Pod­sta­wo­wym rezul­ta­tem pro­jek­tu jest opra­co­wa­nie nowe­go pro­jek­tu wzor­ni­cze­go poprzez uzy­ska­nie doradz­twa, pole­ga­ją­ce­go na prze­pro­wa­dze­niu pro­fe­sjo­nal­ne­go pro­ce­su pro­jek­to­we­go (dla wdro­że­nia udo­sko­na­lo­ne­go inno­wa­cyj­ne­go produktu).

War­tość projektu:

Cał­ko­wi­ta war­tość pro­jek­tu wyno­si – 605 160,00 PLN (słow­nie: sześć­set pięć tysię­cy sto sześć­dzie­siąt zło­tych 00/100)

Wkład Fun­du­szy Europejskich:

Dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu sta­no­wią­ce pomoc de mini­mis – 418 200,00 PLN (słow­nie: czte­ry­sta osiem­na­ście tysię­cy dwie­ście zło­tych 00/100)

Ter­min reali­za­cji:
01.06.2021 – 31.05.2022

Scroll to Top
small_c_popup.png

Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!